All for Joomla The Word of Web Design

Hac sırasında edilecek dualar

Umre ve Hac’da İhram, Tavaf ve Sa’y gibi yapılacak vazifelerden önce o vazifeler hakkında derinlemesine bilgi sahibi olunmalıdır.


İhramlanma ve Telbiye ile birlikte Hac’cın temel ibadetleri olan Tavaf, Sa’y ve Saç Kesme sırasında yapılması gereken dualar bilinmelidir. İbadetlerin özü olan dua inanmaya, güvenmeye ve istemeye ihtiyaçlı olan insanı; bilgisi, kudreti, rahmeti ve ikramı sonsuz olan Allah’a bağlayan kulluk râbıtasıdır. Dua ilahi bir emirdir; “Rabbinize yalvararak için için dua edin. Şüphesiz O, duadan uzaklaşarak sınırları aşanları sevmez.” (A’raf Suresi ayet 186)

Hayatının her anını dua ederek geçiren Peygamber Efendimiz, Hac ve Umre’yi sözlü dualarla değerlendirmeye çalışarak ihramlanırken, Tavaf yaparken, Sa’y’de Arafat ve Müzdelife vakfelerinde, Şeytan sembollerini taşlamada çok çok dua etmiştir. Ancak Peygamberimiz, yaptığı duaların aynen yapılmasını gerekli görmemiştir. Bu yazımızda Peygamberimiz’in haccı ve umrelerinde tespit edilen dualarla Kur’an-ı Kerim’den ve Yüce Peygamberimiz’den seçtiğimiz duaları bir araya getirdik:

İhramlanma ve telbiye duası

İhramlanmanın amaçlarını pekiştirerek geliştirebilmek için dilimizle de yüksek sesle fakat kontrollü bir şekilde Telbiye getirilir. Kişi Umre veya hac için ihramlanmaya niyet eder ve aşağıdaki Telbiye duasını okur.

Okunuşu:“Lebbeyk Allâhümme Lebbeyk. Lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk. İnnelhamde ven-ni’mete leke vel-mülk. Lâ şerîke lek.”
Manası“Buyur Allah’ım buyur; Emir Senin, kulluk benimdir. Buyur (Allah’ım!) Senin hiçbir ortağın yoktur. Buyur; buyruğuna boyun eğer, itaat ederim. Bütün övgüler sanadır. Tüm nimetler sendedir. Varlıklar da senindir. Senin yaratıcılığın, yaşatıcılığın ve yasa koyuculuğunda hiçbir ortağın yoktur. (Allah’ım!)”

Peygamberimiz’in Telbiye dualarına şu ilaveyi yaptığı da bilinmektedir.

Okunuşu:“Lebbeyke ilâhel-Hak”
Manası:“Buyur; (Allah’ım)! Buyruk Senindir. Sen Hak ilâhsın.”

Tekbir
Telbiye duasından sonra Sa’y’de ve Şeytan sembollerini taşlamada getirilmesi sünnet olan Tekbir her zaman ve her yerde yapılabilecek zikirlerdendir.

Okunuşu: “Allah’ü Ekber, Allah’ü Ekber. Lailâhe illellahü Vellahü Ekber. Allâhü Ekber ve Lillahil-hamd.”
Manası: “
Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Allah’tan başka ibadet olunacak, yasalarına uyulacak hiçbir ilah yoktur. Allah en büyüktür. Hamd yalnızca O’nadır.”

Tehlil
Telbiye duasından sonra tekbirle birlikte ve tek olarak getirilmesi sevaplı olan Tehlil, Peygamberimiz’in her zaman yaptığı zikirdir

Okunuşu: “Lâ ilâhe illellahü vahdehu la şerike leh. Lehül-mülkü ve lehül-hamdü ve hüve ala külli şey’in kadir.”

Manası: “Allah’tan başka ibadet olunacak ve yasalarına uyulacak hiçbir ilah yoktur. O birdir. Hiçbir ortağı yoktur. Bütün varlıklar O’nundur. Hamd de yalnızca O’nadır. O her şeye gücü yetendir.”

Hz. Peygamber’e Salât 

Salât:Peygamberimiz’in adı anıldığında Telbiye duasından sonra Rabbimiz’in rahmetini celbetmek için her zaman ve her yerde yapılması gereken bir duadır.

Okunuşu:Allahumme salli alà Muhammed’in ve alà al-i Muhammed’in kema sallâyte alâ İbrahime ve ala al-i İbrahime inneke Hamidün Mecid. Allahümme barik alâ Muhammed’in ve ala al-i Muhammed’in kema barekte ala İbrahim’e ve alâ âl-i İbrahim’e inneke Hamidun Mecid.

Manası:“Allahım! Hz. İbrahim’in ve O’na inananlann şanını yücelttiğin gibi Hz. Muhammed’in ve O’na inananların şanını da yücelt. Hz. İbrahim’in ve O’na inananların etkinliğini ve saygınlığını arttırdığın gibi Hz. Muhammed’in ve O’na inananların etkinliğini ve saygınlığını da artır”

Harem bölgesine girerken yapılacak dua

Kur’an işaretleri ve İslam bilginlerinin kabullerine göre Mescid-i Haramın sınırları Harem’in sınırlarıyla örtüşür. Harem bölgesine girilirken şöyle dua edilir:

“Allah’ım! Bu bölge senin haremindir. Güvenlik alanındır. Beni, Cehennem ateşinden koru,

Kullarını dirilttiğin Kıyamet Günü’nde azabından korunanlardan kıl. Beni dostlarının, sana itâat eden kullarının arasına kat.”

Mescid-i Haram, Mescid-i Nebi ve diğer tüm camilere girilip çıkılırken okunacak dua

Girilirken:

Okunuşu: Eûzü billahil-azimi ve bivechihil-kerimi ve bi sultânihil-kadimi mine-ş şeytanirracîm”

Manası:Taşlanmaya mahkûm edilerek katından kovulmuş şeytandan (ve şeytanlaşmış insanlardan) Yüce Allah’a, Onun cömert zatına ve ezeli hakimiyetine sığınırım.”

Çıkılırken
Okunuşu: Allâhûmmeğfirli zunûbi vefteh li ebvabe rahmetike.”
Manası: “Allah’ım günahlarımı bağışla, rahmet kapılarını aç bana.”

Kabe’yi görünce yapılacak dua

Mescid-i Haram’a girildiğinde Ka’be görülünce kişi istediği şekilde dua edebilir. Özel istekli bir dua yapılmayacaksa ya da yapıldıktan sonra Hz. Ömer’in yaptığı gibi şöylece dua edilebilir:

Okunuşu:Allahümme Entes-selam ve minkes-selam. Feheyyina Rabbena bis-selam.”
Manası:“Allah’ım! Güvenlik sendedir. Güvenliğe erdirecek olan da ancak Sensin. Ey Rabbimiz! Bizi güvenlik içinde yaşat; bizi güvenlik yurdu olan Cennet’le selamla.”

Tavaf yaparken edilecek dualar 

1

“Allah’ım! Sana îmanımı pekiştirerek ve elçin Hz. Muhammed’in getirip tebliğ buyurduklarını doğrulayarak tavafıma başlıyorum. Allah’ım! Sana hamdeder, Peygamberimizin yüceligini arttırmanı dilerim. Ey kalpleri dilediği yöne çeviren Allah’ım! Kalbimi dinin üzerine çevir. İlkeleri Sana ortak koşmaktan, içi kafir dışı Müslüman olmaktan ve de ahlakın kötüsünden sana sığınırım. Allah’ım! Beni bağışla, bana acı, bana sıhhat ver, beni (halâlden) rızıklandır. Ey Rabbimiz! Bize (eşimize, çocuklarımıza, ana-babamıza ve bütün mümin dostlarımıza dünyada güzellik ver. Ahiret’te de güzellik ver. Bizi Cehennem azabından koru”

2

“Allah’ım! Rabbim Sensin. Senden başka ibadet olunacak hiçbir ilah yoktur. Beni Sen yarattın. Ben Senin kulunum. Gücüm ölçüsünde sana îman ve ibådet üzerindeyim. Allâh’ım! Sözlerim, davranışlarım ve işlerimden doğacak şerlerden sana sığınırım. Bana verdiğin nimetleri durmaz söyler, günahlarımı da itiraf ederim. Beni bağışla. Günahları bağışlayacak ancak sensin. Allah’ım! Dünya hayatının sıkıntılarından Ahiret gününün bunalımlarından sana sığınırım. Ey Rabbimiz! Bize Dünya da güzellik ver Ahiret’te de güzellik ver Bizi Cehennem azabından koru.”

3

“Allah’ım! Senden sevgini, Seni sevenlerin sevgisini ve sevgine ulaştıracak amelleri isterim. Allah’ım! Seni canımdan ailemden (malımdan) ve kana kana içilecek berrak sudan daha çok sevebileceğim bir şekilde beni sevginle sevdalandır. Allah’ım! Beni sevginle ve sevilmeleri katında yarar sağlayacak kişilerin sevgisiyle rızıklandır. Allah’ım! Beni ahlakın en güzeline erdir. Ahlak’ın en güzeline erdirecek ancak Sensin. Ahlakın en kötüsünden uzaklaştır. Ahlakın kötüsünden uzaklaştıracak da ancak Sensin. Ey rabbimiz! Bize Dünya’da güzellik ver. Ahiret’te de güzellik ver. Bizi Cehennem azabından koru.” 

4

“Allah’ım! Nefsimi İslami inanç, amel ve kıymet ölçülerine erdir. Onu batıl inançlardan, çirkin sözler ve kötü işlerden temizle. Nefsimi arındıracakların en hayırlısı Sensin. (Allah’ım!) Nefsimin dostu ve sahibi de sensin. Allah’ım! Faydasız ilimden, Sana saygı ve korkudan yoksun kalpten, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Allah’ım! Ben bir insanım. Hangi mü’mine eziyet etmiş, sövmüş, dövmüş ve lânetlemişsem benim bu yaptıklarımı onun için namaz ve zekât gibi sevaplı amellere dönüştür. Kıyamet gününde Sana yaklaştıracak yakınlık vesilesi eyle. Ey Rabbimiz! Bize Dünya’da güzellik ver Ahiret’te de güzellik ver. Bizi Cehennem azabından koru.”

5

“Allah’ım! Dünya ve Ahiret’imi mutlu edecek bir rahmetle beni kuşat. Beni asla bozamayacağım bir tevbeye erdir. Tevbemi de kabul et. Hiç mi hiç sapmayacağım şekilde doğru yola yönlendir. Allah’ım! Beni günahlara dalmanın aşağılığından sana itãat etmenin yüceliğine ulaştır. Haram kıldıklarına muhtaç kılmaksızın helal kıldıklarınla yetindir. Lütfunla beni Senden başkasına muhtaç etme, kalbimi ve kabrimi nurlandır. Allah’ım! Öfkenden sevgine, azabından affına, Senden de Sana sığınırım. Ben Seni gereğince övemem. Sen, kendini vasıflandırdığın gibi yüceler yücesisin. Ey Rabbimizl Bize Dünya da güzellik ver Ahiret’te de güzellik ver. Bizi Cehennem azabından koru.”

6

“Allah im! Gönlümü aç; huzura erdir. İşlerimi kolaylaştır. Allah’ım! İçimi kemiren kuruntulardan, işlerimi başarısızlığa uğratacak dağınıklıktan ve kabir azabından Sana sığınırım. Allah’ım! Kolaya erdir. Zordan koru. Yaşattığın sürece beni itaatinle nimetlendir. Hayatımı her türlü hayrımın artışına sebep kıl. Ölümünü bütün şerlerden kurtuluş eyle. Allah’ım! Beni hayatımın düzeni olan dinine göre yaşat. Yaşadığım dünyamı düzene koy. Dönüş ve ebediyen kalış yurdum olan ahretimi mesud öyle. Allah’ım! Senden Cenneti isterim. Cehennem ateşinden Sana sığınırım. Ey Rabbimizl Bize Dünyada güzellik ver. Ahiret’te de güzellik ver. Bizi Cehennem azabından koru.”

7

“Ya Hayy! Ya Kayyum! Ey diri olan Rabbim! Ey bütün varlıkların varlığıyla var olduğu Mevlam! Senden yardımını ve rahmetini diliyorum. İşlerimi düzelt, başarıya ulaştır. Beni göz açıp kapayıncaya kadar olsun nefsimin idaresine bırakma. Yüce Rabbim! Beni Sana şükreden, Seni çokça anan ve Senden saygıyla korkan kullarından eyle. Sana pek çok itâat eden, boynunu buken, gönlünü veren ve yalnızca Sana yönelen kulların arasına kat. Allah’ım! Tövbemi kabul eyle. Günahlarımı temizle. Duâmı kabul buyur. Kulluk şuurumu pekiştir. Kalbimi hayırlara yönelt, Beni doğru sözlü kıl. Müminlere karşı yüreğimi kinden arındır.

Ey Rabbimiz! Bize Dünya’da güzellik ver. Ahiret’te de güzellik ver. Bizi Cehennem azabından koru.” 

Tavaf namazından sonra yapılacak dua 

“Allah’ım! Sana hamd, Peygamberimiz Muhammed’e salat olsun. Allah’ım Övgünün ancak sana yapılabileceğini, Senden başka hiç bir ilah olmadığını, bir olduğun ve ortağın bulunmadığını doğrulayarak Senden (güzellikler) dilerim. Allah’ım! Bilerek Zatına, hakimiyetine ve kanunlarına ortak koşmaktan sana sığınırım. Bilmeyerek ortak koşmalarımdan ve günahlara dalmalarımdan ötürü de Senden affını dilerim Rabbim!

Allâh’ım! Kâfirlikten ve fakirlikten keremli zatına ve yüce ismine sığınırım. Allah’ım! Sana itaat ederken canımı al. Amellerimin en hayırlısı ile hayatımı sonlandır. Armağanımı cennet eyle. Ey Rabbimiz! Bize Dünya’da güzellik ver. Ahiret’te de güzellik ver. Bizi Cehennem azabından koru.”

Zemzem içildikten sonra yapılacak dua

Peygamberimiz Zemzem yeryüzündeki en hayırlı sudur diye buyurmuştur. Tavaflardan sonra veya Sa’yden önce Besmele ile zemzem içildikten sonra şöyle dua edilir.

Okunuşu:“Allahüme inni es’elüke ilmen nafian ve rızkan vasian ve şifaen min kulli dain.”

Manası:“Allah’ım! Senden faydalı ilim, bol rızık ve bütün hastalıklara karşı şifa diliyorum.”

Mültezem’de yapılabilecek dua

Hacerul-Esved köşesi ile Ka’be kapısı arasındaki yere Mültezem denir. Mültezem’de sağ yanağı, göğsü ve yukarı kaldırarak elleri Kabe duvarına yapıştırıp aşağıdaki duayı etmek sünnet’tir.

Okunuşu:Yâ zelcelali vel ikram yâ hayyu ya kayyum inni es’elükel cennete ve eğuzu bike minen nar

Manası:“Ey azamet ve kerem sahibi olan Mevlam! Ey bütün varlıkların kendisiyle varolduğu ölümsüz diri olan Allah’ım! Senden Cennet’ini istiyor, Cehennem azabından sana sığınıyorum.”

Safa ve Merve arasında Sa’y ederken yapılacak dua

Okunuşu: “İnnes – Safee vel Mervete min şeaairillah. Femen haccel Beyte evi-ı-temera felaa cünaaha alayhi en yeddavvefe bihimee ve men tedavvea hayran Fe innAllahe şeekirun alim.” 

Manası:“Şüphe yok ki, Safa ile Merve Allah’ın koyduğu nişanlardandır. Her kim Beytullah’ı ziyaret eder veya umre yaparsa onları tavaf etmesinde kendisine bir günah yoktur. Her kim gönüllü olarak bir iyilik yaparsa şüphesiz Allah kabul eder ve (yapılanı) hakkıyla bilir.”

Sa’y bitince yapılabilecek dua

Okunuşu:Rabbenâ âtinâ fid’dünyâ haseneten ve fil’âhireti haseneten ve gınâ azâbennâr.

Manası:“Ey Rabbimiz! Bize Dünya’da güzellik ver Ahiret’te de güzellik ver. Bizi Cehennem azabından koru. Allah’ım! İlmini artır. Rabbim! Kalbime genişlik ver, iç huzurumu arttır; beni yüreklendir. İşlerimi kolaylaştır. İnsanların beni anlayabilmesi için dilimdeki düğümü çöz; anlatımdaki yetersizliğimi gider. Yüce Mevlam! Bana Hak ve halk insanı olabileceğim bir olgunluk ver. Beni iyilerin arasına kat. Benden sonra gelecek nesillerin beni hayırla anmalarını sağla. Beni Naim Cennet’ine gireceklerden eyle. Huzurunda muhakeme edilmek üzere insanların diriltileceği gün beni zelil etme. Allah’ım! Bana ve ana-babama verdiğin nimetlere karşı şükretme duygusunu bana ilham et. Razı olacağın hayırlı işleri yapma arzusunu bana ver. Rahmetinle beni güzel kulların arasına kat. Rabbim! Neslimi benim için hayırlı eyle; onları da güzel kullardan kıl. Ben ancak sana dönüp yöneldim. Gerçekten ben yalnızca Sana teslim olanlardanım. Allah’ım! Beni, çocuklarımı ve torunlarımız namaz kılanlardan, cemaat namazlarına devam edenlerden eyle. Ey Rabbimiz! Duamı kabul eyle. (Sa’yımı da kabul et.)”

Saç keserken yapılacak dua 

Umre’de Sa’yden, İfrad haccında büyük şeytan taşlama sembolünü taşladıktan, Temettü ve Kıran haclarında ise kurban kestikten sonra ihramlık halinden çıkmak için saçlar dipten kesilir veya kadınların yapması gerektiği gibi kısaltılır. Bu işlem sırasında şöyle dua edilir:

Okunuşu:“Allahümmerhamni vel-muhallikine vel-mukesseririne.”

Manası:“Allah’ım! (Dökülen saçlarımızla birlikte bizleri günahlarından akla.) Bana saçlarını kesenlere ve kısaltanlara merhamet eyle.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir